Nationalpark Thy

Vinden ude fra havet kan være temmelig kraftig i dette hjørne af Danmark. - Og det har den været gennem årtusinder. Det har betydet lange perioder med sandfygning, som har skabt markante klitter og våde lavninger og et utal af søer, der til sammen er blevet til det helt specielle klit-hede-landskab, der findes langs Vestkysten i Thy. Et landskab og et naturindhold der er ganske unikt, og som derfor blev udnævnt til Nationalpark i 2008.

Højdepunkter i Nationalpark Thy

Nationalparken, som udgør 24.370 ha, strækker sig i et op til 12 km bredt bælte langs vestkysten fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord. 
Nationalparken omfatter kyst, klitter, klitheder, klitplantager og store søer, og bindes sammen af mindre ekstensive landbrugs-arealer. 
Især klitterne og klithederne har stor national og international betydning.

HANSTHOLM FYR OG KYSTSKRÆNT:

Parkeringsplads ved fyret og kirken. Hanstholm Fyr ligger yderst på den vestlige del af Hanstholmen. Det er anlagt i 1843, og i en periode var det verdens kraftigste fyr. 

TURFORSLAG: Følg én af flere veje gennem fyrhaverne (Hanstholm Kolonihaveforening) ud til den gamle kystskrænt og nationalparkens nordgrænse. Herfra har du en storslået udsigt over Hanstholm Vildtreservats udstrakte klitheder og kystlinien, hvis øde strande strækker sig mere end 50 km mod syd til Agger Tanges sydspids. 
Folder: Hanstholmen – Vandreture nr. 118

FUGLETÅRNET I TVED KLITPLANTAGE:

Parkeringsplads for enden af Sårupvej i den nordlige del af Tved Klitplantage.

TURFORSLAG: Følg gul vandrerute, som efter ca. 2 km fører frem til et højt beliggende fugletårn i randen af Hanstholm Vildtreservat. Nationalparkens vigtigste naturtyper ligger milevidt udstrakt foran dig – klitter, klitheder, klitplantager og søer. I marts/april kan du være heldig at opleve traner, der danser og trompeterer, og i september er det et godt sted at se store flokke af kronvildt og høre hjortens brøl. 
Folderne: Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage Thy – Vandreture nr. 51

ISBJERG:

Parkeringspladsen ligger i det sydvestligste hjørne af Tved Klitplantage – for enden af Hindingvej. Ganske nær P-pladsen findes bål- og grillplads og ved Bagsø er der en handicapvenlig fiskeplatform. 

TURFORSLAG: Følg gul vandrerute, som snor sig ca. 600 m stejlt op ad den gamle kystskrænt til Isbjerget, som er Hanstholm Vildtreservats højeste punkt, 56 m over havet. Fra toppen har du en storslået udsigt over reservatets vidder. Mod vest ses Nordsøen i det fjerne, og mod syd ligger den rene og klarvandede Nors Sø, som mod øst afgrænser nationalparken mod landbrugslandet. 
Folderne: Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage Thy – Vandreture nr. 51

BADEPLADSEN VED NORS SØ:

Fra Vester Vandet køres 2 km nordpå ad Agerholmvej. P-pladsen ligger helt nede ved søen. 

”Badepladsen” ligger lys og åben, skærmet af skoven mod vestenvinden og med den fineste, meget børnevenlige badestrand. Det gode badevand skyldes, at søen ligger på kalkbund og har sin vandforsyning fra grundvandet gennem sprækker i kalken. Søen indgår som en del af Hanstholm Vildtreservat. Derfor er sejlads og surfing forbudt. 
Pladsen er indrettet med handicaptoilet, mange borde/bænke og tre bål- og grillsteder. 

TURFORSLAG: Følg gul vandrerute til fugletårnet og tilbage gennem den smukke og særprægede blandingsskov fra 1900. 
Folder: Klitplantagerne ved Vandet Sø – Vandreture nr. 34 

KLITMØLLER:

P-pladser nord for byen ved Splittergab, syd for byen ved Trøjborg eller centralt på Ørhagevej. Klitmøller var fra 1600 til 1800 centrum for skudehandelen med Norge, hvortil man eksporterede korn og andre fødevarer, mens returlasten udgjorde blandt andet tømmer, jern og heste. En ny blomstringstid fulgte med fiskeriet, hvoraf det synlige vidnesbyrd er de mange smukke redskabshuse. I dag er stedet kendt Europa over for de gode forhold for windsurfing. 

TURFORSLAG: Gå en tur langs stranden. Nyd lyset og havluften og se på surferne. 

Folder: Vestkyststien Agger–Bulbjerg – Vandreture nr. 31

BØGSTED RENDE:

I Tvorup Plantage drejes fra Kystvejen mod vest. P-pladsen ligger mellem plantagen og havklitten. Bøgsted Rende er et gammelt udflugtssted i Thy. Mange kommer her for at bade eller for at gå tur på stranden, men er det blæsevejr søger man læ i plantagen umiddelbart indenfor havklitten. Et net af afmærkede vandrestier udgår fra P-pladsen. 

TURFORSLAG: Blå vandrerute følger renden gennem en skov af hundredårige, forblæste og forkrøblede træer. Senere fører gul rute igennem Thagårds Plantage – en af de første plantninger i Thy fra 1816 – og passerer sømærket, som er en af de få tilbageværende af de ”båker”, som blev rejst i 1884 for at tjene som pejlemærker for søfarten. Andre båker findes ved Vigsø og ved Stenbjerg. De er nu alle fredede. 
Folder: Tvorup Klitplantage – Vandreture nr. 116

STENBJERG LANDINGSPLADS:

I rundkørslen på Kystvejen vælges afkørslen til Stenbjerg Landingsplads. 

De maleriske redskabshuse er opført af fiskerne selv omkring år 1900 og anvendes i dag af fritidsfiskerne. Det fredede redningshus, som er opført i 1931, rummer en lille udstilling, som fortæller om lokalhistorien og om redningsvæsnet. TURFORSLAG: Gå fra landingspladsen ad stranden mod syd indtil sti nr D102. Følg denne gennem klitten og forbi det fredede sømærke. Lad turen gå gennem byen, forbi kirken og den lange række af fiskerhuse og kig ind i udstillingen i maleren Kate Lassens hus. Turen er på 4,5 km. 
Folder: Vestkyststien Agger–Bulbjerg – Vandreture nr. 31 og Stenbjerg i Thy – Vandreture nr. 126 

LYNGBY:

Fra Kystvejen lige nord for Svankjær drejes mod Lyngby. P-plads, hvor vejen ender. Lyngby opstod i 1864, da seks familier fra Agger og Ålum tog den beslutning, at de ville flytte til et sted med bedre fremtidsmuligheder. 

Fiskeri var hovederhvervet, men stedet gav også mulighed for lidt jordbrug og husdyrhold. Allerede i mellemkrigstiden blev der bygget sommerhuse i Lyngby. Dengang som nu var det et eksklusivt sted at holde ferie for dem, der søgte ro, fred og autensitet. 
TURFORSLAG: Gå fra redningshuset, der nu tjener som primitivt overnatningssted, mod syd ad Vestkyststien mod Lodbjerg. Følg eventuelt et af de gamle hjulspor til havet og gå ad stranden tilbage. 
Folder: Klitplantagerne i Sydthy – Vandreture nr. 42 

LODBJERG FYR:

Parkeringsplads tæt ved fyret. Det fredede Lodbjerg Fyr er opført i 1883 af granitblokke fra Sverige. Fra fyrets top kan du få et godt overblik over hele den sydlige del af Nationalpark Thy. Mod nord ses de store sammenhængende klitheder fra Lodbjerg over Lyngby til Stenbjerg. 
Vender du dig mod syd ses Ørum og Flade Sø omgivet af grønne enge og bagved dem afgrænses nationalparken af Agger Tange og Thyborøn Kanal. En aktiv hvid klit mod nord minder om sandflugtens hærgen gennem hundreder af år. 
TURFORSLAG: Følg blå vandrerute over klitheden til Penbjerg og tilbage til fyret. 
Folder: Klitplantagerne i Sydthy – Vandreture nr. 42 

AGGER TANGE:

Agger Tange kan opleves dels fra den nord- sydgående kystvej og dels fra havdiget mod vest. Der findes flere parkeringspladser i området. I Agger by fører en handicapvenlig sti op på diget. 

Ud over at være et af Nordeuropas betydeligste rasteområder for vandfugle er tangen samtidig en vigtig ynglelokalitetet for truede engfugle. Kulturhistorisk er tangen også interessant. På grænsen mellem hav og fjord har der udspillet sig mange dramatiske begivenheder. Stormfloder, gennembrud, sandflugt og kystsikring er en del af historien. 
TURFORSLAG: Gå en tur ad redningsvejen øst for diget og følg stranden tilbage. 
Folder: Harboøre og Agger Tange – Natur og fugleliv samt Agger Tange og Flade Sø - Vandreture nr. 131

 

Se mere på Nationalparkens hjemmeside.

Del denne side